kvnw nieuw met datum2

CAO

De KVNW is namens de werkgevers partner in de Cao Drankindustrie en Groothandel in Dranken.

De cao 2019-2020 is in 2021 stilzwijgend en ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2021.
De nieuwe cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023.

Loonontwikkeling
De feitelijke lonen, de cao-salarisschalen en de eventueel door werkgever gebruikte (hogere) salarisschalen, worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 met 2,5% structureel
verhoogd. Deze verhoging is ook van toepassing op het minimum van de vakantietoeslag. Bedrijven die, bij het uitblijven van cao-afspraken over een loonsverhoging, in 2021 of met ingang van 1 januari 2022 al een loonvoorschot aan de werknemers hebben gegeven, kunnen het/de voorschot(ten) niet verrekenen met de nieuwe cao-verhoging per 1 januari 2022.

Pilot Generatiepact

Duurzame inzetbaarheid
Cao-partijen zijn in opvolgende cao’s een samenhangend pakket van afspraken en maatregelen overeengekomen, die tot doel hebben om werknemers tot hun pensioen gezond, gemotiveerd en inzetbaar te houden. Cao-partijen hebben daarbij onderkend dat voor het versterken van de duurzame inzetbaarheid van alle werknemers in alle leeftijd- en loopbaan-fasen, vanaf het moment van indiensttreding afspraken en interventies nodig zijn. Deze kunnen gaan over gezondheid en leefstijl, opleiding en ontwikkeling, ergonomie en werkomstandigheden, organisatie van het werk en over arbeidsverhoudingen.

Opleiding en ontwikkeling
Om de behoefte en noodzaak van interventies te monitoren, hebben cao-partijen onder andere afgesproken dat elke werknemer ten minste jaarlijks een gesprek met zijn leidinggevende heeft over opleiding en ontwikkeling en over versterking van zijn duurzame inzetbaarheid (onder andere ouderschapsverlof, werk-privé balans en fysieke en mentale weerbaarheid).
Ook zijn daarbij afspraken gemaakt over het verlenen van faciliteiten voor zowel functie-als ontwikkelingsgerichte opleidingen.

Kruispuntgesprek
Daarnaast is afgesproken dat als onderdeel van het DI-gesprek met werknemers van 60 jaar en ouder een zogenaamd kruispuntgesprek plaatsvindt over hun ambities en wensen ten aanzien van hun laatste loopbaanfase. In dit kruispuntgesprek wordt inzicht gegeven in en worden afspraken gemaakt over voortzetting van de werkzaamheden tot aan de pensioendatum en over de mogelijkheden voor korter werken of eerder stoppen. Ook wordt daarbij inzicht gegeven in de financiële gevolgen van deze mogelijkheden.

Arbeidsduurverkorting voor oudere werknemers (Generatiepact)
Cao-partijen menen dat er binnen de sector situaties denkbaar zijn, waarin arbeidsduurverkorting voor oudere werknemers (tijdelijk) een bijdrage kan leveren aan realisering van het gestelde doel van duurzame inzetbaarheid. Dit is volgens partijen vooral het geval bij de huidige oudere generatie werknemers in productieafdelingen en logistiek, die met het opschuiven van de pensioenleeftijd mogelijkheden wensen voor het bepalen van de eigen werkuren. Daardoor neemt de animo voor deeltijdwerk en voor het werken in een aangepast rooster toe.
Daarom hebben cao-partijen afspraken gemaakt om met ingang van 1 oktober 2022 een pilot te houden met een zogenaamd Generatiepact voor productie-en logistieke werknemers (niet zijnde kantoorpersoneel) in bedrijven met meer dan 75 werknemers.


Financieel advies
Ter ondersteuning van het kruispuntgesprek, zoals opgenomen in de huidige cao kan de werknemer eenmalig een financieel advies krijgen. Cao-partijen bieden graag de mogelijkheid aan werkgevers om tegen gunstige tarieven een compleet financieel advies voor betreffende werknemers ter beschikking te stellen. In dat kader hebben cao-partijen het bureau “Prikkl” gekozen om tegen een standaard tarief individueel financieel advies in te kopen en daarmee te kunnen profiteren van een collectiviteitskorting.
Cao-partijen adviseren sterk om het financieel advies dat aangeboden dient te worden tijdens het kruispuntgesprek uit te laten voeren door een professionele, onafhankelijke partij zoals Prikkl. Het staat werkgevers vrij om van bovenstaand aanbod gebruik te maken.


Pensioen
Conform eerder gemaakte cao-afspraken, is de franchise in de pensioenregeling voor de Drankindustrie verlaagd van € 16.149 in 2021 naar € 14.720 in 2022. De franchise is daarmee gelijk aan de franchise in de pensioenregeling voor de Detailhandel.
Voor de Drankindustrie geldt in 2022 een pensioenpremie van in totaal 24,75% van de pensioengrondslag. Het werkgeversdeel bedraagt 16,2075% en het werknemersdeel 8,5425%.

Diversiteitsdag
Cao-partijen willen de diversiteit binnen de branche bevorderen. Zij maken het mogelijk om een van de standaard feestdagen uit de cao te ruilen voor een andere feestdag die voor de werknemer belangrijk is.
Aan artikel 3.3 Feestdagen wordt een lid 3 toegevoegd waarin de diversiteitsdag is geregeld. Dit wordt samengevoegd met artikel 3.6.12. De werknemer kan een zelf gekozen feestdag inzetten en ruilen voor een andere betaalde feestdag uit artikel 1.1. Voorwaarden zijn dat de werknemer dit voor 1 januari aangeeft en dat er op die feestdag waarop de werknemer dan wil gaan werken geen collectieve sluiting is van de afdeling of het bedrijf. Als de werknemer deze dagen heeft geruild, heeft de nieuw aangewezen feestdag voor de werknemer de status van feestdag (in principe wordt er niet gewerkt en als dat toch noodzakelijk is, dan gelden de feestdagentoeslagen).

Werkingssfeer cao
Cao-partijen hebben het voornemen om gedurende de looptijd van deze cao de werkingssfeer van de cao te verduidelijken. Met deze studieafspraak beogen partijen nadrukkelijk geen aanpassing van de kaders van de werkingssfeer.
Gezien de complexiteit van dit onderwerp en de samenhang met bijvoorbeeld het pensioen-reglement vinden partijen dat een zorgvuldige studie en eventuele afstemming met betrokkenen vooraf moet gaan aan een wijziging van de beschreven werkingssfeer.
In deze studie-afspraak worden de niveaubeschrijvingen van de functiegroepen V en VI van het addendum van GDH meegenomen.

Werkgeversbijdrage
De werkgeversbijdrage voor 2022 is vastgesteld als een gelijk bedrag van € 15.000 per jaar per werknemersorganisatie die partij is bij de cao.
Tevens is afgesproken, dat de werknemersorganisaties CNV Vakmensen.nl en De Unie over 2021 ieder afzonderlijk in totaal € 15.000 als werkgeversbijdrage bij de gezamenlijke werkgevers-verenigingen kunnen declareren (€ 3.750 per werkgeversvereniging). Reeds over 2021 betaalde werkgeversbijdragen worden op het bedrag € 15.000 in mindering gebracht.