kvnw nieuw met datum2

CAO

De KVNW is namens de werkgevers partner in de Cao Drankindustrie en Groothandel in Dranken.

In een cao, collectieve arbeidsovereenkomst, maken werkgevers en werknemers afspraken over arbeidsvoorwaarden, denk daarbij aan loon, verlof en pensioen. Die gelden voor alle werknemers binnen een bepaalde bedrijfstak. De drankindustrie en -groothandel hebben een eigen arbeidsovereenkomst.

In 2024 is de nieuwe cao voor de Drankindustrie en de Groothandel in Dranken overeengekomen. Deze cao is opgesteld door partijen ter ener zijde; Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH), Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS), SpiritsNL en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), en partijen ter andere zijde: CNV Vakmensen en de Unie.

Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. 

Pilot Generatiepact
Arbeidsduurverkorting voor oudere werknemers 
Cao-partijen menen dat er binnen de sector situaties denkbaar zijn, waarin arbeidsduurverkorting voor oudere werknemers (tijdelijk) een bijdrage kan leveren aan realisering van het gestelde doel van duurzame inzetbaarheid. Dit is volgens partijen vooral het geval bij de huidige oudere generatie werknemers in productieafdelingen en logistiek, die met het opschuiven van de pensioenleeftijd mogelijkheden wensen voor het bepalen van de eigen werkuren. Daardoor neemt de animo voor deeltijdwerk en voor het werken in een aangepast rooster toe.
Daarom hebben cao-partijen afspraken gemaakt om met ingang van 1 oktober 2022 een pilot te houden met een zogenaamd generatiepact voor productie-en logistieke werknemers (niet zijnde kantoorpersoneel) in bedrijven met meer dan 75 werknemers.

De looptijd van de pilot is 2 jaar (van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2024). Dit betekent dat de werknemer tot en met 30 september 2024 nog kan toetreden.

Werkgeversbijdrage
De werkgeversbijdrage voor 2024 is vastgesteld als een gelijk bedrag van € 16.000 per jaar per werknemersorganisatie die partij is bij de cao.