kvnw nieuw met datum2

Speerpunten van beleid

De KVNW heeft in 2013 een aantal algemene uitgangpunten geformuleerd om het beleid op te baseren. Daarbij is vastgesteld dat de inspanningen van de KVNW met name gericht moeten zijn op (kort gezegd) de politieke lobby, het terugdringen van administratieve en financiële lasten en stimulering van professionaliteit.

Vervolgens zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt in meer concrete aandachtsgebieden.

 • Ten behoeve van de lobby wordt samengewerkt met o.a. STIVA, CBL, Comité Vins, Importers Group en VNO-NCW. Doel is wijn verkoopbaar te houden (lagere accijns, voldoende verkooppunten, reclamevrijheid). Belangrijk instrument hierbij is de WIM campagne;
 • Het terugdringen van administratieve en financiële lasten wordt bereikt met bijvoorbeeld de verpakkingenregeling, invloed op etikettering, voedselveiligheid (residumonitoring pesticiden);
 • Het stimuleren van professionaliteit uit zich o.a. in het keurmerk register wijnhandelaar, het stimuleren van goed wijnonderwijs en het delen van kennis en informatie (bijvoorbeeld over wetgeving)

Het jaar 2016

Op 21 januari 2016 heeft het Bestuur van de KVNW ingestemd met de speerpunten van beleid 2016. Alhoewel soms de waan van de dag lijkt te regeren, zijn er veel activiteiten volgens plan verlopen. Naast het beantwoorden van soms urgente individuele vragen en verzoeken vanuit leden, enkele wapenfeiten:

 • Wim-campagne is naar een nieuwe fase begeleid
 • Samen met de Douane zijn “wijnclubs” aangeschreven over accijns- en btw regelgeving
 • KVNW heeft actief geparticipeerd in taskforce / campaign team STIVA
 • Bestuursvergadering voor het eerst in Residentie Zuid-Afrikaanse Ambassadeur (voorjaar)
 • Education Permanente over faillissementen en parallelimport tijdens ALV (voorjaar)
 • ALV voor het eerst in Residentie Duitse Ambassadeur (najaar)
 • KVNW is gestart met inzamelen marktcijfers onder leden
 • Aanwezig geweest op o.a. Parlementaire BBQ en bij kerstborrel VNO-NCW
 • App ontwikkeld voor rekenmodel vereenvoudigde formule Afvalfonds (exclusief voor leden)
 • Bijstelling accijnsvoorstel 2017 na veelvuldig overleg met politici en Ministerie Financiën
 • Actieve bijdrage geleverd aan oprichten nieuwe onafhankelijk exameninstantie SDEN
 • Overeenkomst Van Till inzake juridische bijstand afgesloten ten behoeve van de leden

Speerpunten 2017

Bij het formuleren van een strategie voor 2017 (en verder) is het oordeel over 2016 (en eerder) relevant. In ieder geval hebben de afgelopen jaren aangetoond dat na de opheffing van het Productschap Wijn (2015) er sneller naar de KVNW gekeken wordt. De KVNW staat voor de uitdaging om haar toegevoegde waarde voor leden te behouden en waar mogelijk te vergroten.

Enkele opmerkingen hierbij:

 • Nieuwe tijden vragen om nieuwe, creatieve oplossingen en allianties/ coalities;
 • De wijze van financiering van activiteiten kan veranderen (business plan);
 • De KVNW moet zich beperken tot kerndossiers.

Uiteraard blijven de uitgangspunten zoals geformuleerd in 2013 onverkort gehandhaafd. Zeker in een verkiezingsjaar en met de bedreigingen voor onze sector vanuit de politiek, is het van groot belang om veel tijd en energie te reserveren voor een effectieve lobby. Dit zal dan zoveel mogelijk gebeuren in nauwe samenwerking met onze partners in o.a. STIVA. Verder zijn milieu en voedselveiligheid en service aan de leden vanzelfsprekende onderwerpen.

Samenvattend richt de KVNW zich in 2017 met name op:

 • Contacten leggen met nieuwe leden Tweede Kamer (2017 is verkiezingsjaar);
 • Contacten leggen met nieuwe bewindspersonen, met name van VWS en Financiën;
 • Contacten onderhouden met ambtenaren VWS, Financiën, NVWA en Douane;
 • Effectief mediabeleid bepalen (ook op basis van feitenkennis over markt en wetenschap);
 • Nieuwe website ontwikkelen waarop beter inzichtelijk gemaakt wordt wat de KVNW doet;
 • Nieuwe vorm van nieuwsbrieven versturen (ook naar stakeholders);
 • Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar opnieuw laden en in de markt zetten;
 • KVNW Evenement (juni 2019) met uitstraling richting media;